Årsredovisning 2011
  • ?language_menu-print
  • Svenska
  • English

Anotos aktie

Anoto Group ABs (publ.) aktie är sedan den 16 juni 2000 noterad på Stockholmsbörsen under tickern ANOT. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap-lista. Tidigare var aktien noterad på Nya Marknaden, där den introducerades den 15 mars 2000. Aktiekapitalet per den 31 december 2014 i Anoto Group uppgick till 21 063 877 SEK fördelat på 1,053,193,826 aktier. Aktiekapitalet per den 31 mars 2014 uppgår till 21,323,877 SEK fördelat på 1,066,193,826 aktier.

 

Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

 

KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING

Under året steg Anoto Groups aktiekurs med 114 procent, från 0,42 SEK till 0,90 SEK. Samtidigt har NASDAQ OMX Stockholm PI varit oförändrat och NASDAQ OMX Techology PI föll med 6 procent. Anoto Groups totala börsvärde uppgick den 31 december 2015 till 648 MSEK. 

 

AKTIEÄGARE

Vid utgången av 2015 hade Anoto Group 18,893 aktieägare, varav 50 procent av aktierna har utländska ägare. De tio största aktieägarna ägde vid den tidpunkten 45 procent av det totala antalet aktier.

 

UTDELNINGSPOLITIK

Bolagets framtida utdelningspolicy kommer att anpassas till resultatnivå, finansiell ställning och finansieringsbehov. Förslag till utdelning kommer att vägas mellan aktieägarnas krav på en rimlig direktavkastning och verksamhetens behov av självfinansiering.

 

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM

Anoto Group har implementerad optionsprogram som beskrivs i not 31.

 

ANALYSER

Anoto Group analyseras av banker och fondkommissionärer, däribland Redeye.

 

 

DATA PER AKTIE

   
Antal aktier 2015-12-31 1 053193 827
Antal utestående optioner 21 800 000
Genomsnittligt antal aktier 2015 857 155 605
Resultat per aktie, SEK -0,13
D:o inkl. optionsrätter, SEK -0,13
Årets kassflöde per aktie, SEK -0,01
D:o inkl. optionsrätter, SEK -0,01
Eget kapital per aktie, SEK 0,25
D:o inkl. optionsrätter, SEK 0,25

DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA 2015-12-31

NAMN ANDEL %   TOTALT
Försäkringsbolaget Avanza Pension 7,9   83 241 685
HSBC-Fund Serv Clients A/C 006-Kr 3,9   41 112 263
Nordnet pensionsförsäkring AB 2,6   27 332 595
Six Sis AG, W8IMY 2,6   27 111 877
Pine AS 1,9   20 237 728
HSBC privat Bank (Suisse) S A, W8IMY 1,7   17 927 896
JPM Chase NA 1,4   15 000 000
Johansson, Sonny 1,0   11 065 463
Jönsson, Henrik 1,0   10 948 666
Case Asset Managment AB 1,0   10 000 000
Totalt 45,0   314 323 813

 

 

 

 

ÄGARSTRUKTUR I STORLEKSKLASSER PER 2015-12-31

Aktieinnehav Totalt antal aktieägare % av totalt antal aktieägare Äger tillsammans antal aktier % av aktie-kapitalet
1-1000 4846 25,6 2 178 601 0,2
1001-5000 4446 23,5 12 795 379 1,2
5001-10000 2696 14,3 21 913 265 2,1
10001-15000 1164 6,2 14 908 870 1,4
15001-20000 1049 5,6 19 544 162 1,9
20001- 4692 24,8 981 853 550 93,2
Totalt 18 893 100,00 1 053 193 827 100,00