Årsredovisning 2011
  • ?language_menu-print
  • Svenska
  • English

Femårsöversikt

Resultat i sammandrag

           
           
  2011 2012 2013 2014 2015
Nettoomsättning 192 286 198 646 144 306 141 465 192 838
Bruttoresultat 136 567 143 563 97 474 94 269 85 556
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar -9 811 -10 534 -9 430 -3 416 -5 412
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar -3 789 -4 287 -2 902 -1 770 -1 909
Rörelseresultat -242 980 -42 173 -163 451 -56 249 -106 249
Övriga finansiella poster -869 -2 641 -4 839 -7 241 -3 710
Resultat efter finansiella poster -243 849 -44 814 -168 290 -63 490 -109 959
Skatt -30 -15 -12 639 1 604
Resultat efter skatt -243 879 -44 829 -168 302 -62 851 -108 355

Finansiell ställning i sammandrag

           
           
  2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31
Tillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar 118 739 128 304 71 318 78 972 263 065
Materiella anläggningstillgångar 6 910 4 578 3 084 2 046 5 944
Finansiella anläggningstillgångar 1 486 3 782 3 605 4 482 7 280
Summa anläggningstillgångar 127 135 136 664 78 007 85 500 276 289
Varulager 27 236 30 916 27 985 20 553 44 589
Kundfordringar 39 138 24 037 27 502 36 979 65 443
Övriga omsättningstillgångar 18 649 19 631 31 346 19 916 51 378
Kassa och bank inkl. kortfristiga placeringar 23 941 5 459 7 008 3 909 11 628
Summa omsättningstillgångar 108 964 80 043 93 842 81 357 173 039
Summa tillgångar 236 099 216 707 171 849 166 857 449 328
           
Eget kapital och skulder          
Eget kapital 152 988 130 691 82 657 78 242 277 926
Minoritetsintressen -13 074 -14 888 -16 770 -16 198 -9 730
Långfristiga skulder          
Icke räntebärande 9 903 0 0 2 124 25 793
Räntebärande 15 695 18 235 1 011 0 8 145
Kortfristiga skulder          
Icke räntebärande 70 587 82 669 104 951 66 814 147 194
Räntebärande 0 0 0 35 875 0
Summa skulder 96 185 100 904 105 962 104 813 181 132
Summa eget kapital och skulder 236 099 216 707 171 849 166 857 449 328
           
           

Kassaflödesanalyser i sammandrag

           
           
  2011 2012 2013 2014 2015
Resultat efter finansiella poster -243 849 -44 814 -168 290 -63 490 -109 959
Ej likviditetspåverkande poster 246 310 16 149 85 052 8 244 9 252
Förändring av rörelsekapital -50 306 13 144 -9 186 -36 896 15 229
Kassaflöde från den löpande verksamheten -47 845 -15 521 -92 424 -92 142 -85 478
Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 258 -5 501 -3 946 -5 958 -195 367
Summa kassaflöde före finansiering -57 103 -21 022 -96 370 -98 100 -280 845
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 2 540 97 919 95 001 288 565
Årets kassaflöde -57 103 -18 482 1 549 -3 099 11 629
           

Nyckeltal

           
           
  2011 2012 2013 2014 2015
Omsättningstillväxt, % -9 3 -27 -2 36
Bruttomarginal, % 71 72 68 67 44
Sysselsatt kapital, TSEK 220 404 134 038 65 887 62 044 268 196
Andel riskbärande kapital, % 59 53 38 37 60
Soliditet, % 59 53 38 37 60
Nettoskuld, TSEK -8 246 12 776 -5 997 -3 909 -3 484
Resultat per aktie, SEK -2 -0.32 -1 -0.13 -0.13
D:o efter utspädning -2 -0.32 -1 -0.13 -0.13
Årets kassaflöde per aktie, SEK -0.44 -0.13 0 -0.01 0.01
D:o efter utspädning -0.44 -0.13 0 -0.01 0.01
Eget kapital per aktie, SEK 1.17 0.95 0.21 0.11 0.26
D:o efter utspädning 1.17 0.95 0.21 0.11 0.26
Genomsnittligt anställda, st 94 103 111 106 117
Omsättning per anställd, TSEK 2 046 1 929 1 300 1 335 1 648
Lönekostnader inkl sociala avgifter, TSEK 80 741 92 775 100 318 67 889 102 576
(varav pensionspremier) 10 050 7 551 7 806 5 333 6 006
           
           

Definitioner

Andel riskbärande kapital

Eget kapital, minoritet och uppskjuten skatt vid årets slut i procent av ­balansomslutningen.

 

Avkastning på eget kapital

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.


Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.


Bruttomarginal

Bruttoresultatet i procent av nettoomsättning. Bruttoresultatet definieras som nettoomsättning reducerad med kostnad för sålda varor.


Eget kapital per aktie

Eget kapital i relation till vägt genomsnittligt antal aktier under året.


Genomsnittligt antal anställda

Medeltalet anställda under året.


Nettoskuld

Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel och kortfristiga ­placeringar.


Omsättning per anställd

Nettoomsättning i relation till medeltal anställda.


Omsättningstillväxt

Ökning av nettoomsättningen i procent av före­gående års netto­omsättning.


Resultat per aktie

Resultat efter skatt i relation till vägt genomsnittligt antal aktier.


Rörelsemarginal

Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av rörelsens nettoomsättning.

 

Sysselsatt kapital

Balansomslutning reducerad med icke ränte­bärande avsättningar och skulder, inklusive uppskjuten skatteskuld.


Soliditet

Eget kapital, inklusive minoritet, i procent av balansomslutningen.


Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto i procent av rörelsens nettoomsättning.


Årets kassaflöde per aktie

Årets kassaflöde i relation till vägt genomsnittligt antal aktier under året.