Årsredovisning 2011
  • ?language_menu-print
  • Svenska
  • English

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Anoto Group AB (publ.) 556532-3929 får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

 

Koncernstruktur
Anoto Group AB är koncernens moderbolag som tillhandahåller koncerngemensamma funktioner till egna dotterbolag. Den operativa verksamheten inklusive försäljning drivs inom dotterbolagen Anoto AB, C Technologies AB, Anoto Inc, We-Inspire Inc, Anoto Maxell K.K., Anoto Ltd och Destiny Wireless Ltd, XMS Penvision AB and LiveScribe Inc. I nedanstående text avser ”Anoto” hela koncernen, om inget annat framgår av sammanhanget.

 

Verksamheten
Anoto är ett högteknologiskt företag som har utvecklat en unik teknologi för digitalt skrivande som möjliggör snabb och pålitlig omvandling av handskriven text och illustrationer till digital form. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: ”Anoto Enterprise Solutions”, ”Technology Licensing” och ”C Technologies”. Gemensamt för hela verksamheten är att den bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid.

 

Affärsområden
Anoto Enterprise Solutions (tidigare Business Solutions)
Anoto Enterprise Solutions fokuserar på system, produkter och tjänster till företag, primärt med inriktning mot datainsamling och formulärhantering. Erbjudandet, Pen Solutions, omfattar lösningar för att skapa ett formulär i digitalt format, digital bearbetning av handskrivna formulär och automatisk generering av en digital version av ett dokument med handskrivna signaturer och anteckningar. Anoto har en indirekt affärsmodell och säljer via partners såsom systemintegratörer, mjukvaruutvecklare och IT-konsulter. Dessa tillhandahåller i sin tur till sina företagskunder anpassade lösningar baserade på Anotos teknologi.

Anoto Enterprise Solutions har utvecklats positivt under året – trots lägre försäljning än under föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 98 MSEK jämfört med 93 MSEK under 2014. 

 

Technology Licensing
Kunder inom Technology Licensing utvecklar och säljer produkter baserade på Anotos teknologi och digitala pennor. Anoto har under många år licensierat ut sin teknik till till leverantörer av interaktiva klassrumslösningar och av lärande hjälpmedel för barn. Produktivitetsverktyg, såsom digitala anteckningar och lösningar för mötesproduktivitet, är också sedan länge etablerade produkter inom vårt Technology Licensing- segment. Anoto har nyligen etablerat två nya applikationsområden via partners: röstningslösningar och automation av digital design. Röstnings lösningar är baserade på våra traditionella digitala pappersteknologi, medan digital design automationslösningar hjälper animatörer och designers frigöra den kreativa kraften i digital skrift med interaktiva touch-skärmar.

 

Nettoomsättningen under året uppgick till 88 MSEK vilket är en ökning med 49 MSEK jämfört med helåret 2014.

 

C Technologies

C Tech-verksamheten har gradvis fasats ut under det senast året och bolaget sålde sina nettotillgångar under det tredje kvartalet. De sista leveranserna kopplade till C Technologies genomfördes under det fjärde kvartalet. 
Nettoomsättningen uppgick till 7 MSEK vilket är en minskning med 3 MSEK jämfört med föregående år.

 

Aktier och ägare
Det fanns vid årets utgång 1 053 193 827 emitterade Anoto aktier. Antalet aktieägare per den 31 december 2015 var

18 894 enligt statistik från Euroclear Sweden AB. Detta är en ökning med ca 51 procent under den gångna tolvmånadersperioden.

Bolagets största aktieägare per 2015-12-31 är Försäkringsbolaget Avanza Pension med 7,9 procent av röster och kapital.

 

Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapporten återfinns i avsnittet Bolagsstyrningsrapport efter de finansiella rapporterna i årsredovisningen.

 

Anställda
Medeltalet anställda inom Anoto har under 2015 ökat från 106 till 117 personer. Vid utgången av året hade Anoto 156 anställda (95).

 

Kommentarer till rapport över totalresultat
Nettoomsättningen uppgick under året till 193 MSEK jämfört med 141 MSEK föregående år, vilket är en ökning med 36 procent.

Koncernens bruttoresultat har under året minskat till 86 (93) MSEK. Bruttomarginalen på nettoomsättningen för året uppgick till 44 procent (67).

Omkostnaderna exklusive avskrivningar och valutaeffekter har under 2015 ökat med 41 MSEK jämfört med föregående år. De främsta orsakerna till ökningen är relaterade till produktutvecklingen med HP, forskning och testning av en ny tunn mönsterfilm för stora skärmar, ökade reseomkostnader och komponenter relaterade till aktiviteter för storskärm samt utvecklingen av Anoto Live™ Services.

Koncernen aktiverar icke kundfinansierade utvecklings- och patentkostnader som uppfyller IAS 38s kriterier för aktivering. Under året har kostnader uppgående till 38 (5) MSEK aktiverats.

Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -99(-67) MSEK.

Koncernen har, i samband med årsbokslutet, testat värdet på koncernens goodwill, och funnit att det inte förelåg något nedskrivningsbehov avseende koncernmässig goodwill. Anoto koncernen har under året gjort nedskrivningar om 0,5 (2) MSEK i samband med fortlöpande översyn av bolagets patentportfölj.

Rörelseresultatet för året blev -106 (-56) MSEK.


Kommentarer till rapport över finansiell ställning och rapport över kassaflöden
Balansomslutningen ökade med 282 MSEK.

 

Kortfristiga och långfristiga skulder ökade med 76 MSEK till 181 MSEK. I skulderna ingår låneskulder om 8 MSEK vilka härrör från det under 2011/2012 förvärvade brittiska dotterföretaget Destiny Wireless Ltd.

 

Eget kapital uppgick vid årsskiftet till 278 MSEK, jämfört med 78 MSEK vid utgången av föregående år, vilket motsvarar en soliditet på 62 procent (47).

 

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -85 (-93) MSEK. Rörelsekapitalet ökade med 15 (37) MSEK. Investeringsverksamheten förbrukade 176 (6) MSEK  under året. Kassaflödet av finansieringsverksamheten blev 268 (95) MSEK. Årets kassaflöde blev +7 (-3) MSEK, inklusive nettotillskott från emissioner om 267 MSEK och koncernens likvida medel vid utgången av 2015 uppgick till 12 (4) MSEK.

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Nettoinvesteringar under 2015 uppgick till 176 (6) MSEK.

 

Forskning och utveckling
Forsknings- och utvecklingsarbetet inom Anoto är inriktat mot vidareutveckling och integration av hård- och mjukvarulösningar för datainsamling samt interaktiva lösningar med digital penna. Koncernens kostnader för forskning och utveckling uppgick under år 2015 till 101 (70) MSEK motsvarande 53 procent (44) av de totala rörelsekostnaderna. I detta belopp ingår även kostnader för av- och nedskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter med 3 (1) MSEK.

 

Anoto aktiverade under året nya utvecklingskostnader uppgående till 38 (5) MSEK. Aktivering skedde i enlighet med koncernens tillämpning av IAS 38. Koncernens totala kostnader för forskning och utveckling inklusive aktiverat belopp uppgick därmed till 137 (75) MSEK under 2015. Patentportföljen är omfattande. I slutet av 2015 hade Anoto totalt 27 aktiva patentansökningar och ägde 289 godkända patent inom teknikområdet för digitala pennor och papper.

 

Tvister

Bolaget har lämnat in en stämningsansökan avseende patentintrång i Japan mot Neolab Corporation ("Neolab), ett dotterbolag till Neolab konvergens och Uchida Yoko Co Ltd, innebärande att Anoto söker alla tillgängliga medel, inklusive men inte begränsat till förbudsföreläggande mot import av Neolab pennprodukter och bärbara datorer.

Stämningsansökan, som inlämnats till Civil Division av Tokyo tingsrätt, är baserad på Anotos japanska patent 4245474, 4.928.696, och 4613251. Stämningarna är inriktade på Anotos patenterade metoder för digital penna utformning och optiskt mönster bearbetning.

 

Tvisten är pågående.

 

Miljö
Anoto bedriver ingen verksamhet som är tillståndspliktig. Ingen enhet är miljöcertifierad.

 

Riskhantering
Likviditetsrisk och finansieringsrisk
Anotos likvida tillgångar, i form av likvida medel, uppgick vid utgången av 2015 till 12 (4) MSEK.
Koncernen har genom förvärvet av Destiny Wireless Ltd låneskulder uppgående till 28 MSEK. Säkerhet för lånen har lämnats i omsättningstillgångar i det förvärvade bolaget.

 

Bolaget genomförde i mars 2015 en riktad emission av 79,6 miljoner aktier till kursen 0,427 kr. I, i juni 2015 genomfördes en riktad emission av 20 miljoner aktier till kursen 0,765 kr, i juli genomfördes en riktad emsision av 30 miljonder aktier till kursen 1,35 kr,  i novemer genomfördes en riktad emission av 56,5 miljonder aktier till kursen 1,31 kr samt ytterligare en riktad emission av 101,5 miljoner aktier till kursen 1,13 kr.   Emissionerna inbringade sammantaget, efter emissionskostnader, 265 MSEK. Ytterligare nyemissioner har genomförts och planeras 2016 i enlighet med avsnittet ”Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut ” vilka kommer att trygga koncernens likviditetssituation på kort sikt. Enligt bolagets långsiktiga likviditetsbudget krävs det ytterligare finansiering på längre sikt. Baserat på styrelsens erfarenhet vid genomförda emissioner de senaste tolv månaderna anser Anotos styrelse och  ledning att möjligheterna är goda att ta in mer kapital om det skulle visa sig nödvändigt.

 

Valutaexponering.
Anoto bedriver merparten av sin försäljning utanför Sveriges gränser. Större delen av all fakturering är i EUR, GBP, USD och JPY. Den största delen av kostnaderna är i SEK, USD och GBP. Marginaler och resultat är känsliga för valutarörelser, framförallt mot Euron, där koncernen har en övervägande andel intäkter. Styrelsen anser att fördelningen mellan koncernens operativa valutor ger en tillräcklig balans i valutaexponeringen och att bolaget därför inte ska arbeta med terminssäkring av valutaflöden.  Under 2015 var 7 procent av de totala intäkterna i EUR, 51 procent i USD och 24 procent i GBP. Se not 4 för ytterligare beskrivning av Anotos policy för riskhantering.

 

Kreditrisk
Hanteringen av kreditrisker kan delas in i två delar: kommersiella risker och finansiella risker. Utöver gjorda avdrag för befarade kundförluster per balansdagen har ingen kommersiell kreditrisk identifierats. Se vidare kring kreditrisker i kundfordringar i not 27. Den finansiella kreditrisken hanteras inom koncernens finanspolicy.

 

Försäkringsrisk
Årligen görs en översyn av Anotos försäkringsskydd avseende traditionella företagsförsäkringar såsom sak-, ansvars-, reseförsäkringar etc. Anotos försäkring för patenttvister löpte ut under 2005 och har inte varit möjlig att förlänga på rimliga villkor. Försäkringsfall anmälda innan försäkringen löpt ut täcks dock av den gamla försäkringen. Bolaget avser teckna ny försäkring avseende patenttvister så snart det låter sig göras på rimliga kommersiella villkor.

 

Patentrisker m m
Anoto utvidgar sin patentportfölj kontinuerligt, bland annat genom att ansöka om patent för nya uppfinningar avseende Anotos teknologi i tillägg till tidigare patentansökningar och patent som redan beviljats. Anoto kan inte garantera att samtliga patentansökningar leder till patent eller att våra patent inte kommer att ifrågasättas, ogiltigförklaras eller kringgås.

 

Tredje part har hävdat att Anoto gör intrång i deras immateriella rättigheter, och detta kan hända igen. Det kan bli kostsamt i tid, pengar och andra resurser att försvara Anoto mot sådana påståenden. Rättsliga tvister kan leda till att Anoto blir tvingat att betala skadestånd eller annan ersättning, att modifiera produkter och teknologi så att dessa inte gör intrång, eller att ingå licensavtal med licensgivare. Anoto kan inte garantera att sådana licenser kommer att erbjudas överhuvudtaget eller att de kan erhållas på rimliga villkor.

 

Personalpolicy
För att Anoto ska kunna förverkliga företagets affärsidéer är vi beroende av en mångfald av skickliga medarbetare som helhjärtat går in för sitt arbete och som har en god förståelse för kommunikation mellan människor från olika kulturer och med olika bakgrunder. Vi strävar efter att ta till vara alla medarbetares kompetens på bästa möjliga sätt. Ingen medarbetare skall under några som helst omständigheter diskrimineras. Vi tillämpar en tydlig policy avseende jämställdhet, lika möjligheter för alla, och antidiskriminering. Vi värnar också om en miljö som bygger på respekt och ärlighet, där vi upprätthåller en öppen och rak kommunikation med och mellan alla parter som berörs av vår verksamhet.

 

I ett kunskapsföretag som Anoto är medarbetarnas kompetens företagets viktigaste tillgång. Utan kunskapstillförsel till de anställda och uppmuntrande av kunskapsöverföring mellan kollegor utvecklas inte företaget. Kompetensutveckling är därför en prioriterad aktivitet inom Anoto. Utvecklingsplaner bestäms individuellt för att säkerställa att såväl medarbetarnas som företagets mål och ambitioner är i samklang.

 

Styrelsen och dess arbetsordning
Anoto Group ABs styrelse består av fem ordinarie ledamöter. En närmare beskrivning av styrelsens sammansättning och arbetsformer finns i avsnittet Rapport om bolagsstyrning i denna årsredovisning.

 

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Ersättningar till VD och ledande befattningshavare under 2015 framgår av not 9 ”Ersättningar till ledande befattningshavare”. Till årsstämman har styrelsen föreslagit oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare under 2016.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

Den 19 februari meddelade bolaget att man genomfört en riktad emission om 13 000 000 nya aktier till svenska och internationella investerare till kursen 0,83 kr vilket tillfört bolaget cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader.

 

Extra bolagsstämma den 2 Mars 2016 bemyndigade styrelsen att besluta, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma , om att som vederlag, att emittera nya aktier i samband med något av eller förvärv av alla tre bolagen Pen Generation Inc.,

We-INSPIRE Inc. och Destiny Wireless Ltd.

 

Dessutom beslutade samma extra bolagsstämma den 2 mars 2016 att bemyndiga styrelsen att besluta, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, att emittera aktier och/eller konvertibler motsvarande utgivande av eller omvandling till högst 105,000,000 aktier, innebärande en utspädning om cirka 10,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

 

Den 24 mars 2016 meddelade bolaget följande:

  • För att förbättra bolagets strategiska inriktning och för att kunna genomföra den aktuella affärsplanen , har styrelsen beslutat att ändra ledarskapet och att utse Joonhee Won som en interim VD samt att Stein Revelsby avgår med omedelbar verkan.
  • Företagets avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 160 miljoner kronor, före emissionskostnader , med företrädesrätt för aktieägarna i bolaget. Företrädesemissionen är fullt garanterad av en kombination av större aktieägare i bolaget, Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") och externa investerare. Emissionslikviden kommer att användas för att betala kortfristiga skulder samt att stärka bolagets finansiella ställning för att kunna genomföra den aktuella affärsplanen . Företrädesemissionen godkändes av extra bolagsstämma den 27 april 2016.
  • Tills likviden från nyemissionen erhållits, har bolaget ingått ett kortsiktigt låneavtal med en svenskt bank för att kunna utnyttja en kreditfacilitet på upp till 20 MSEK.

 

Utsikter
Bolaget går in i 2016 med en väsentligt ökad storlek och omfattning av verksamheten och kommer genomgå en strukturell omorganisation som kommer få effekt på hur man styr och följer upp verksamheten. Efter att ha slutfört förvärvet av XMS Penvision och Livescribe liksom den kommande slutförandet av de aviserade förvärven av Destiny Wireless, We-Inspire och Pen Generations är bolaget nu positionerat för att gå vidare 2016 med direkt kontroll över en aldrig tidigare skådad andel av bolagets värdekedja och ekosystem. Detta gör det möjligt för bolaget att leverera produkter och erbjudanden, direkt och via partnerskap, inom fem viktiga affärsområden där bolagets teknik erbjuder ett betydande mervärde till slutkunder samtidigt som det ger bolaget betydande fördelar gentemot konkurrerande erbjudanden.

 

 

Förslag till disposition av bolagets vinst:


Till årsstämmanst förfogande finns följande belopp:

 

Överkursfond 364 502 300
Ansamlad förlust  -36 205 912
Årets resultat  -88 952 410
Totalt 239 343 978

 

Beträffande koncernens och moderbolagets ställning hänvisas till följande redovisningshandlingar.

 

 

Förslag på disposition av balanserat resultat:

 

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital i moderbolaget på 239 343 978 SEK disponeras enligt följande:

 

Balanseras i ny räkning: 239 343 978
Summa: 239 343 978