Årsredovisning 2011
  • ?language_menu-print
  • Svenska
  • English

Kallelse till årsstämma

 

Anotos årsstämma hålls i Lund den 9 juni 2016 kl 13.00 i Anotos lokaler på Mobilvägen 10 i Lund. Aktieägare som avser att delta i stämman skall anmäla detta till bolaget på något av följande sätt:

 

  • Tel 046-540 12 00, fax 046-540 12 02

  • E-post AGM@anoto.com

  • Per post till Anoto Group AB, Mobilvägen 10, 226 60 Lund
     

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 7 juni kl 12.00. För att få rätt att delta måste aktieägare också senast den 2 juni vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast torsdagen den 2 juni hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn. Var vänlig att vid anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Sker deltagande med stöd av fullmakt, ska denna insändas till bolaget före årsstämman.

Finansiell Information

Anoto Groups finansiella information lämnas på svenska och engelska. Rapporterna kan enklast hämtas på Anoto Groups hemsida www.anoto.com eller genom beställning via e-post: AGM@anoto.com, eller per telefon 046-540 12 00.

 

För räkenskapsåret 2016 lämnar Anoto Group AB ekonomiska rapporter enligt följande:

 

Delårsrapport första kvartalet, 13 maj 2016

 

Datum för övriga delårsrapporter är ännu ej fastställt.

Hemsidan; http://www.anoto.com/investors/investors-calendar/ kommer att uppdateras så fort datum är beslutade.