Årsredovisning 2011
  • ?language_menu-print
  • Svenska
  • English

Finansiella rapporter

Noter

Not 1 Allmänna redovisningsprinciper
Not 2 Anotos redovisningsprinciper
Not 3 Bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
Not 4 Koncernens riskhantering
Not 5 Nettoomsättning
Not 6 Medelantal anställda
Not 7 Könsfördelning styrelse och ledning
Not 8 Löner och ersättningar
Not 9 Ersättningar till ledande befattningshavare
Not 10 Revisionsarvoden
Not 11 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag
Not 12 Övriga rörelseintäkter
Not 13 Övriga rörelsekostnader
Not 14 Avskrivningar
Not 15 Resultat från andelar i koncernföretag - Moderbolaget
Not 16 Finansiella intäkter och kostnader - Koncernen
Not 17 Skatter
Not 18 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Not 19 Patent
Not 20 Varumärken
Not 21 Övriga immateriella tillgångar
Not 22 Goodwill
Not 23 Inventarier & verktyg
Not 24 Andelar i koncernföretag
Not 25 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Not 26 Andra långfristiga fordringar
Not 27 Kundfordringar
Not 28 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Not 29 Avsättningar för produktgarantiåtaganden
Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Not 31 Aktierelaterade ersättningar
Not 32 Räntebärande skulder
Not 33 Leasingkostnader
Not 34 Ställda panter och eventualförpliktelser
Not 35 Finansiella instrument
Not 36 Närstående
Not 37 Eget kapital
Not 38 Specifikationer till rapport över kassaflöden
Not 39 Varulager
Not 40 Händelser efter balansdagen
Not 41 Rörelseförvärv 2015
Not 42 Uppgifter om moderbolaget